Translations:উইকিম্যানিয়া বাংলাদেশ, ২০২২/বৃত্তি/2/sat

উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ থেকে
পরিভ্রমণে চলুন অনুসন্ধানে চলুন

ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱰᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱵᱨᱤᱛᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱨᱤᱛᱛᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱱ ᱮᱥᱤ ᱵᱟᱥ, ᱨᱮᱹᱞ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱱᱤᱜᱽᱫᱷᱟ ᱠᱞᱟᱥ, ᱞᱚᱱᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱮᱹᱵᱤᱱ (ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱷᱟᱴᱟᱜ) ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱞᱮ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱵᱨᱤᱛᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱮᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱠᱩ ᱧᱟᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱞᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱟ᱾